Αίτημα από το Επιμελητήριο Ρεθύμνου για καθυστέρηση ασφαλιστικών εισφορών στις πληγείσες περιοχές

Αίτημα από το Επιμελητήριο Ρεθύμνου για καθυστέρηση ασφαλιστικών εισφορών στις πληγείσες περιοχές

Αίτημα για δυνατότητα ευεργετικής ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών στον ΕΦΚΑ των επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Π.Ε. Ρεθύμνης, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των προσφάτων θεομηνιών, παράλληλα με την ήδη υφιστάμενη ρύθμιση σε 100 δόσεις, με παράλληλη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, απέστειλε σήμερα (18/4/2019) το Επιμελητήριο Ρεθύμνης.

Το αίτημα απευθύνεται στο Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ρεθύμνου του ΕΦΚΑ και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης, Δ/νση Κύριας Ασφάλισης & Εισφορών.

            Αναλυτικά, το έγγραφο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2256/1994, ως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4578/2018: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή των τρέχουσων ασφαλιστικών εισφορών και να ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής, χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται κάθε φορά η πληγείσα περιοχή, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια των μέτρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την αναστολή και τη ρύθμιση των εισφορών».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.9254/233/27-2-2019 (ΦΕΚ 956/Β/21-3-2019) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δια της οποίας αποφασίστηκε αφενός η αναστολή της καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, ήτοι από 01-02-2019 έως 31-07-2019 και αφετέρου η ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), δια της κεφαλαιοποιήσεως τους μέχρι 31-01-2019. Καθορίστηκε δε η καταβολή του συνόλου των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών – ήτοι τόσο των τρεχουσών εισφορών, η καταβολή των οποίων ανεστάλη για 6 μήνες, όσο και των ρυθμισθέντων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες ρυθμίστηκαν δια της κεφαλαιοποίσεως τους την 31-01-2019 – σε δώδεκα ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από 01-08-2019.

Ως μόνες προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ως άνω ευεργετικές διατάξεις, καθορίστηκαν οι εξής:

α) να διατηρούν αυτές επαγγελματική εγκατάσταση ή να ασκούν δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και

β) να καταθέσουν εμπροθέσμως αίτηση για την υπαγωγή τους στις ως άνω ρυθμίσεις, ήτοι έως την 30-04-2019.

Στις ως άνω ευεργετικές διατάξεις υπάγονται μάλιστα όλες οι επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους, καθώς οι φυσικές καταστροφές, «επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής» και συνακόλουθα πλήττουν άπασες τις επιχειρήσεις, ως προκύπτει από την ίδια τη διατύπωση του νόμου.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, των οποίων οι εγκαταστάσεις υπέστησαν αποδεδειγμένα υλική ζημία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρέχεται η δυνατότητα είτε να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις, είτε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου (Ν. 2256/1994), δια της οποίας ρυθμίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων «που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές».

Καθορίζεται δε ρητώς στην Υπουργική Απόφαση ότι «μετά την υπαγωγή τους σε μία εκ των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στη δεύτερη». Συνεπώς, ο σχετικός περιορισμός αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημία από τις καταστροφές, οι οποίες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των ως άνω δύο ρυθμίσεων, του άρθρου 8 παρ. 1 ή του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2256/1994, προκειμένου να υπαχθούν σε μία μόνο εξ αυτών, μη δυνάμενες να υπαχθούν και στις δύο ταυτόχρονα.

Αντιθέτως, για τις επιχειρήσεις που δεν υπέστησαν υλική ζημία στις εγκαταστάσεις τους και αιτούνται να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Δ’/οικ.9254/233/27-2-2019 (ΦΕΚ 956/Β/21-3-2019), εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 2 του ως άνω νόμου, ουδείς περιορισμός τίθεται, καθότι ευνόητο είναι ότι δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ως άνω νόμου, αφ’ ης στιγμής δεν υπέστησαν ζημία. Συνεπώς, υπάγονται στις ρυθμίσεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης εφόσον διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και καταθέσουν εμπροθέσμως αίτηση υπαγωγής, χωρίς να απαιτείται εκ του νόμου η συνδρομή οιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης.

Από τις ευεργετικές διατάξεις του ως άνω νόμου και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης δεν εξαιρούνται οι επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν ήδη ενεργή ρύθμιση στον ΕΦΚΑ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε δόσεις, βάσει του Ν. 4321/2015 ή οιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου, με αποτέλεσμα να δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ήδη υφιστάμενη (ενεργή) ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε 100 δόσεις. Εξ άλλου, η παρούσα ρύθμιση, ως εξυπηρετούσα παντελώς διαφορετικό σκοπό από τις ρυθμίσεις του Ν. 4321/2015, ήτοι την άμβλυνση των δυσμενών συνεπειών των φυσικών καταστροφών του Φεβρουαρίου 2019 στις επιχειρήσεις των πληγεισών περιοχών, λόγω της επίδρασης των καιρικών φαινομένων στη γενικότερη οικονομική ζωή της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων, ουδόλως συνδέεται με τις προϋπάρχουσες ρυθμίσεις του Ν. 4321/2015 και ουδεμία επίδραση δύναται να έχει επ’ αυτών.

Συνεπώς, όπως ευθέως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις (γραμματικά και τελολογικά ερμηνευόμενες), η παρούσα ρύθμιση που προβλέπει την αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και τη ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, δύναται και πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα με την ήδη υφιστάμενη ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε 100 δόσεις (Ν. 4321/2015).

Εν όψει των ανωτέρω, εφόσον πληρούνται οι μόνες εκ του νόμου τεθείσες προϋποθέσεις για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στην παρούσα ρύθμιση, ήτοι η επιχείρηση να διατηρεί εγκατάσταση και να ασκεί δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και να έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση υπαγωγής σε αυτή και αφετέρου, όπως προβλέπεται ρητώς στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, και εφόσον τηρούν τους ανωτέρω όρους, είναι ασφαλιστικά ενήμερες, ζητούμε από την Υπηρεσία σας:

  1. Την υπαγωγή των επιχειρήσεων στη συνολική ρύθμιση της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Δ’/οικ.9254/233/27-2-2019 (ΦΕΚ 956/Β/21-3-2019) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη διατήρηση της τυχόν υφιστάμενης ρύθμισης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε 100 δόσεις (Ν. 4321/2015), κατά τρόπον ώστε οι ως άνω ρυθμίσεις να εφαρμόζονται παράλληλα.
  2. Επικουρικά την υπαγωγή των επιχειρήσεων στη ρύθμιση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, καθ’ ο μέρος αυτή προβλέπει την εξάμηνη αναστολή καταβολής τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών και τη διατήρηση των υφιστάμενων ρύθμισεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε 100 δόσεις κατά τρόπον ώστε η εξάμηνη αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 να εφαρμόζονται παράλληλα.

3. Την άμεση χορήγηση από την Υπηρεσία σας ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις αυτέ

Τα σχόλια είναι κλειστά.