Αιτησεις χορήγησης ενίσχυσης σε παραγωγούς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2018

Αιτησεις χορήγησης ενίσχυσης σε παραγωγούς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του 2018

Ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου.

Λόγω των επιληφθέντων έκτακτων μέτρων για την ανάσχεση εξάπλωσης του Covid 19, οι παραγωγοί που ζημιωθήκαν από την ΠΥΡΚΑΓΙΑ στις 23-7-2018 στις αγροτικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, Βρυσών, Μάζης και Νίπους και δεν υπέβαλαν Αίτηση χορήγησης ενίσχυσης μεταξύ 17-2-2020 και 17-3-2020, μπορούν να υποβάλουν από την Δευτέρα 15 Ιουνίου2020 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

Αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλονται στους Ανταποκριτες ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου στο ΚΕΠ Γεωργιουπολεως (τηλ 2825340721) για Καλαμίτσι Αλεξάνδρου και στο ΚΕΠ Καλυβών (τηλ 2825340504) για Βρύσες, Μάζα, Νίπος. Πέραν της παραπάνω προθεσμίας το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δεν αποδέχεται δηλώσεις.

Οι παραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν στον ανταποκριτή :
● Ε1 και Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017
● Ε3 φορολογικού έτους 2017 -όσοι υποβάλουν
● Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ ή Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ανταποκριτής ΟΓΑ) -όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
● Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
● Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Λογαριασμού
● Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης ( νέοι αγρότες ).
● Όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε αμπελώνα να προσκομίσουν Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Δήλωση Συγκομιδής του 2018 από ΔΑΟΚ.
● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να προσκομίσουν Ε9 2018 ή μισθωτήρια , άδειες αν υπάρχουν και Μητρώο Κτην/κής Εκμετάλλευσης.
● Όσοι δηλώσουν ζημιά σε αποθηκευμένα προϊόντα από αγορά, να προσκομίσουν πρωτότυπα παραστατικά ( τιμολόγια ) προγενέστερα της ζημιάς.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν παραγωγοί που θα έχουν εξοφλήσει τα ασφάλιστρα υπέρ ΕΛΓΑ για το 2018 μέχρι τις 19-6-2020.
Παραγωγοί μεγαλύτεροι των 70 ετών που υποβάλουν Αίτηση χορήγησης ενίσχυσης μπορούν να κριθούν δικαιούχοι ΜΟΝΟ για Απώλεια Φυτικής Παραγωγής .
Κανονισμός Κρατικών Οικ. Ενισχύσεων : Αποφ. 619/146296 ΦΕΚ 30-12-2016

Τα σχόλια είναι κλειστά.