«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Άνοιξε η πλατφόρμα – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Εκτιμάται ότι περίπου 12.500 κατοικίες οι οποίες είναι κλειστές την τελευταία τριετία θα ανακαινιστούν

«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Άνοιξε η πλατφόρμα – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Σε λειτουργία βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (12/4) η πλατφόρμα του «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», ενώ έχουν δημοσιευτεί και οι πληροφορίες που αφορούν τα ποσά της επιδότησης και τον τρόπο που οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση (εδώ).

«Η πλατφόρμα “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” άνοιξε! Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της ανακαίνισης ή επισκευής κενών οικιών και διαμερισμάτων με σκοπό την ενοικίασή τους και καλύπτει το 40% των δαπανών!», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση της κυβέρνησης.

Η ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ

 

Σημειώνεται ότι όσοι υποβάλουν αίτηση και ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιδότηση έως 4.000 ευρώ για να ανακαινίσουν μια κλειστή κατοικία επιφάνειας έως 100 τμ, την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να ενοικιάσουν για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.

Όσοι ενταχθούν είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την ανακαίνιση εντός 6 μηνών

Εκτιμάται ότι περίπου 12.500 κατοικίες, οι οποίες είναι κλειστές την τελευταία τριετία θα ανακαινιστούν για να διατεθούν αμέσως μετά στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων η οποία δοκιμάζεται  από την έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων και τα υψηλά ενοίκια.

Το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του συνολικού ποσού της ανακαίνισης με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ και  ανώτατο όριο επιδότησης τα 4.000 ευρώ. Όσοι ενταχθούν είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την ανακαίνιση εντός 6 μηνών, να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα τιμολόγια των εργασιών ανακαίνισης καθώς και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο του σπιτιού.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων  που δεν θα τηρήσουν τους όρους του προγράμματος θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος τα χρήματα της επιδότησης που έλαβαν για την ανακαίνιση της κατοικίας τους.

Όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση:

1. Κριτήρια.

Στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» συμμετέχουν, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων για μια κατοικία εφόσον:

 • Διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%,
 •  Το ακίνητο αποτελεί κατοικία, διαμέρισμα ή μονοκατοικία έχει έκταση έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή
 • Έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις  300.000 ευρώ.
 • Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών  τελευταίων ετών
 • Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη (από 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά ) και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

2. Δαπάνες.

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται:

 • Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου (ανακαίνιση χώρων μπάνιου, είδη υγιεινής ή χώρων κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών).
 • Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών
 • Δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής
 • Δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως 700 ευρώ.

3. Επιδότηση.

Η επιδότηση ανέρχεται 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών,  δηλαδή έως 4.000 ευρώ και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

 • τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,
 • μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών  τουλάχιστον ετών.

4. Προκαταβολή επιδότησης.

Μέρος της επιδότησης δύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο, δηλαδή έως 2.000 ευρώ.

5.  Αίτηση.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται σε ειδική πλατφόρμα επιλέγει τον Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο Πρόγραμμα, και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.

6. Απόδειξη και έλεγχος δαπανών.

Η πραγματοποίηση των πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης, άλλως η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο. Παράταση του χρονικού διαστήματος των 6 μηνών δεν είναι δυνατή.

7. Εκμίσθωση Ακινήτου.

Μετά την πραγματοποίηση των πληρωμών των επιλέξιμων δαπανών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί στην εκμίσθωση του επιλέξιμου ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών, με υποβολή της δήλωσης μισθωτηρίου στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα, δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκ-μίσθωση ή η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου.

8. Πληρωμή επιδότησης.

Μετά από έλεγχο, το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.