Χανιά:1η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ, της Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ. Α.Ε

ΘΕΜΑ: Κατάθεση προτάσεων κατά την 1η προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ, της Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ. Α.Ε για τις «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» . (Κωδ. Πρόσκλησης 63.1-CLLD.5)

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων [για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα]). Ν.ΧΑΝΙΩΝ. συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 682.656€

Στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων (Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, 37 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 9.005.229,28 € και Δημόσιας Δαπάνης 4.501.407,05 € ποσό που υπερκαλύπτει κατά 659,4% τον προϋπολογισμό μας.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Επιλογής και ένταξης των πράξεων σύμφωνα με την πρόσκλησης με α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4315.
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ευχαριστεί όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και εκφράζει την ικανοποίηση του για την συνολική εξέλιξη της Πρόσκλησης από τον σχεδιασμό, την δημοσίευση έως και την καταληκτική ημερομηνία με την υποστήριξη των στελεχών της, και στελεχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Διαχειριστικές Αρχές που εμπλέκονται στην διοικητική διαδικασία.
Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού : www.oakae.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.