Χανιά:Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο
όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και
τους Προέδρους των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 20:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (10:00 έως 20:00 την 12-10-2020) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία
1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.
2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου

Μετά το πέρας της λήξης στις 20:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.
Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12/10/2020
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 53011 /7-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1. Αποδοχή παράτασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων από το Δημοτικό Γηροκομείο και μεταστέγαση ηλικιωμένης από Ανατολικό Ανάχωμα {Δήμαρχος}
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
3. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

4. Μειώσεις μισθωμάτων δημοτικών αναψυκτήριων και διαγραφή βεβαιωμένων ποσών {Αλόγλου}
5. Έγκριση εκ νέου παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου με δυνατότητα για μεταφορά ΑΜΕΑ, τριών (3) ηλεκτρικών δίκυκλων στο Δήμο Χανίων, σταθμού φόρτισης και συμπληρωματική εκπαίδευση» (αρ. πρωτ. 12577/13-3-2020, ΑΔΑΜ 20SYMV006426572 2020-03-13) στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV “Ελλάδα – Κύπρος ECOROUTS” {Τσουπάκης}

6. Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια οκτώ (8) απορριμματοφόρων και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής {Τσουπάκης}
7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}
8. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (μπα σκέτες) του Δήμου Χανίων {Μιχαηλάκης}

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΛΙΑΣ & ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ» {Ξανθουδάκης}
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων οδού Μαλινδρέτου Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας» {Ξανθουδάκης}

12. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» {Ξανθουδάκης}
13. Έγκριση υψομετρικών μελετών Ερυθράς οδικών τμημάτων στο Σχέδιο Πόλης ΠΑΣΑΚΑΚΙ της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
14. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Νέας Χώρας {Ξανθουδάκης}
Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Θερίσου» {Ξανθουδάκης

Τα σχόλια είναι κλειστά.