Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ξεκινούν οι αιτήσεις Εγγραφής-Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

Ξεκινούν οι αιτήσεις Εγγραφής-Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων Εγγραφής-Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας(Αρκαλοχωρίου & Καστελλίου), για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και σε συνεννόηση (ραντεβού) με τις υπεύθυνες υπαλλήλους των Παιδικών Σταθμών, από Δευτέρα 15/05/2023 έως και Τετάρτη 31/05/2023, και ώρες: 08:00 π.μ.-14:00 μ.μ.

Στους Παιδικούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν παιδιά που κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (01/09/2023) θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2.5 ετών.

Τα παιδιά θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον οποίον κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής εκείνων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται επαρκώς από τους ενδιαφερόμενους γονείς

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια του/των τέκνων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής – Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

• Αίτηση εγγραφής του γονέα παρέχεται από τους Παιδικούς Σταθμούς
• Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

α) Για ορφανά παιδιά, ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο του διαζευκτήριου ή σε περίπτωση διάστασης αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού
γ) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος ΑμεΑ(πατέρας-μητέρα-παιδιά) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής

• Βεβαίωση εργοδότη όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ(ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ) από τον οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων
• Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού
(παρέχεται από τους Παιδικούς Σταθμούς)
• Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του.
• Βεβαίωση αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για στρατευμένο γονέα
• Για γονέα φοιτητή, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή του
• Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους
• Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής των όρων του κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού(παρέχεται από τους Παιδικούς Σταθμούς)
• Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από τον γονέα ή άλλο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει ο ίδιος, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους(παρέχεται από τους Παιδικούς Σταθμούς)
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
• Έντυπο συγκατάθεσης των γονέων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων του παιδιού τους

• Για την εγγραφή παιδιών Δημοτικών Υπαλλήλων(του Δήμου), απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας ότι εργάζονται στον Δήμο με ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία της ανακοίνωσης

• Για άνεργους γονείς, απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ
• Για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι

• Για εργαζόμενους σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντά τους και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την επιχείρηση

• Για ξενοδοχοϋπάλληλους, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης του ΟΑΕΔ

• Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού εκκενωθεί μια θέση, τότε επιλέγεται παιδί από τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και κατ’ εξαίρεση αν κριθεί αναγκαίο είναι δυνατόν να εισαχθεί και παιδί που υπέβαλε αίτηση μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων

• Σε περίπτωση επανεγγραφής νηπίων την επόμενη χρονιά, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής και απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην της ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικού γέννησης του νηπίου.

Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

• Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης & Πολιτισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας: 28913 40395
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495

Σημειώσεις:

1.Η εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Μινώα Πεδιάδας δεν θα είναι δυνατή με ελλειπή δικαιολογητικά ή εμβόλια καθώς
επίσης εάν δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τα τροφεία του προηγούμενου σχολικού έτους
2. Για το Βρεφικό Τμήμα του Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου εφόσον λειτουργήσει για τη Σχολική Περίοδο 2023-2024 θα γίνει γνωστό με νέα ανακοίνωση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.