Εκτακτη ενίσχυση στους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές ζητάει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τροπολογία βουλευτών της Ν.Δ. για μέτρα υπέρ των πληγέντων στην Κρήτη

Η Ν.Δ., μεταξύ άλλων, ζητεί να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση 5 χιλ. ευρώ στους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές

Την λήψη έκτακτων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων στην Κρήτη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, εισηγούνται με τροπολογία που καταθέτουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων, η Νέα Δημοκρατία ζητεί να χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση 5 χιλ. ευρώ στους κατοίκους των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές και αντιστοίχως 8 χιλ. ευρώ σε κάθε επιχείρηση που επλήγη από την κακοκαιρία.

Εκτός αυτού, προτείνουμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διευκολυνθεί οι πληγέντες με τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων».

Θέμα: Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2019.

 

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη τροπολογία εισάγονται έκτακτα μέτρα στήριξης των πλημμυροπαθών των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Άρθρο

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019
 1. Προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019 χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ανά επιχείρηση. Ειδικά για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το ποσό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται στις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
 2. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στο σύζυγο θανόντος εξαιτίας πλημμύρας της παραγράφου 1 ή στο πρόσωπο με το οποίο αυτός είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, στον πλησιέστερο συγγενή του.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση των επιδομάτων του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων και να αναπροσαρμόζεται το ύψος του επιδόματος.

 

Άρθρο

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019
 1. Χορηγείται μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά τέκνο.
 2. Για την καταβολή του επιδόματος της προηγούμενης παραγράφου, ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα έως 25 ετών, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

γ) Τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, τέκνα, προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% (εξήντα επτά τις εκατό), ανεξαρτήτως ηλικίας.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται ο φορέας καταβολής, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων
 1. Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (Α` 167) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Χανίων και Ρεθύμνου.
 2. Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Χανίων και Ρεθύμνου.
 3. Εξαιρετικά, για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Χανίων και Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2019.

 

Άρθρο

Φορολογικές ρυθμίσεις για πλημμυροπαθείς
 1. Για τους φορολογούμενους που, εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2019, είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β` βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β` βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου 2019 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Δεκεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020, αντίστοιχα.
 2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται έως και την 31η Ιανουαρίου 2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή σε Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 01.02.2019 έως και 31.01.2020. Έως την ίδια ημερομηνία, για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Αναστέλλεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2020 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 01.02.2019 οφειλών των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Κατασχέσεις λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα και σε ιδρύματα πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν επιβληθεί σε βάρος των φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 αίρονται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν επιβάλλονται νέες κατασχέσεις σε βάρος τους.
 4. Κατασχεθέντα και αποδοθέντα ποσά σε εκτέλεση της παραγράφου 3 από 01.02.2019 έως και 31.01.2020 επιστρέφονται στους δικαιούχους, δεν συμψηφίζονται και δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για την καταβολή τους κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
 5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019
 1. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, εργοδοτών, ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων Ιανουαρίου έως Ιουνίου 2019 έως τις 31.07.2019. Οι ΑΠΔ που δεν θα έχουν υποβληθεί, θα υποβάλλονται μετά την 01.08.2019, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ, σε αντίστοιχους μήνες.

β) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων έως τις 31.12.2019.

γ) Δόσεις ρυθμίσεων, γενικών ή ειδικών, που τίθενται σε αναστολή καταβάλλονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (Α` 270) εξακολουθούν να ισχύουν.

 1. Στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΕΦΚΑ άμεσα ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πλημμύρες της παραγράφου 1, καθώς και στους έμμεσα ασφαλισμένους, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 31.12.2019 χωρίς προϋποθέσεις. Η καταβολή των προβλεπομένων παροχών σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και εξόδων κηδείας) θα γίνεται κατ` απόλυτη προτεραιότητα.
 2. Συνταξιούχοι, καθώς και όσοι έχουν υποβάλλει ή θα υποβάλλουν έως τις 30.06.2019 αίτηση συνταξιοδότησης, οι οποίοι επλήγησαν από τις πλημμύρες της παραγράφου 1, δύνανται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των πάγιων ρυθμίσεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 31.01.2020 αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.