Ενημέρωση από το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ρεθύμνης

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ρεθύμνης ενημερώνει τους Αλιείας της Π.Ε. Ρεθύμνης ότι, από ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εστάλη Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 η οποία αφορά την «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» του μέτρου 3.4.3. με ΑΔΑ: Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που λειτουργεί στον ιστότοπο «apozimiosi-metro343.alieia.gr». Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις 6-2-2023 έως 15-3-2023.
Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ρεθύμνης για πληροφορίες και διευκρινήσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831343804.

Τα σχόλια είναι κλειστά.