Ηράκλειο:Πρόταση παρατάξεων της αντιπολίτευσης σχετικά με τα Δημοτικά τέλη έτους 2022

Η πρόταση της Δημοτικής αρχής για τα Δημοτικά τέλη της επόμενης χρονιάς (2022) κατατέθηκε για συζήτηση και λήψη απόφασης στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 16/11/2021 .
Η πρόταση της για την τιμή των τελών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, όπου εύκολα γίνεται αντιληπτή η πρόθεση για μεγάλες αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες στην ιδιαίτερη περίοδο που διανύουμε.
Να σημειώσουμε κάτι που χαρακτηρίζει την συνολική πολιτική της σημερινής Δημοτικής αρχής . Πρώτο .Αβασάνιστα εφαρμόζει κάθε κυβερνητική επιλογή καλυπτόμενη πίσω από μανδύες νομιμότητας. Δεύτερο Δεν αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες της περιόδου ( πανδημία, αυξήσεις , και οικονομική κρίση ) κα μεταφέρει στις πλάτες των δημοτών κάθε πρόσθετο έξοδο προκύπτει.

Κατηγορία Τιμή Τελών 2021 ανά τετραγωνικό μέτρο Πρόταση Δημοτικής αρχής 2022 Αλλαγή
Οικίες Ηρακλείου ( Αστικού) 0,61 0,81 Αύξηση 32,8%
Οικίες Ηρακλείου (περιαστικού) 0,56 0,74 Αύξηση 32,1%
Εκπαιδευτικά ιδρύματα , ΙΤΕ, νοσοκομεία 0,93 1,70 Αύξηση 54,7%
Επαγγελματικές παροχές εντός τειχών 2,40 2,90 Αύξηση 20,8%
Επαγγελματικές παροχές εκτός τειχών 2,00 2,40 Αύξηση 20,0%
Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης 1,69 2,30 Αύξηση 36,1%
ΟΛΗ – ΒΙΠΕ 0,45 0,70 Αύξηση 55,6%
Υπαίθριοι και στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων – πάρκινγκ 1,39 2,40 Αύξηση 72,7%
Καταστήματα ειδικής κατηγορίας 3,24 4,40 Αύξηση 23,5%

Ο συντελεστής για το Δημοτικό Φόρο να παραμείνει στα 0,30 €/τ.μ. και για το ΤΑΠ στα 0,25%ο όπως ισχύουν ήδη.

Η αύξηση προέκυψε από την

μεταφορά της δαπάνης λειτουργίας της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων εξ ολοκλήρου στο Δήμο
Τι σημαίνουν τώρα αυτά
• Ιδία συμμετοχή στο νέο έργο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) έχει προκηρυχθεί –316.701,95 € (κόστος για το 2022)
• Ταφή Απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής στους Πέρα Γαλήνους 1.856.000,52 € ( 68.740,27 τόνοι Χ 27 €/τόνο )
• Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στις Λειτουργικές Δαπάνες του ΕΣΔΑΚ – κόστος 262.342,58€
• Κόστος λειτουργίας για το 2022 της ΜΠΑ 2.158.679,14
• Προαίρεση διαχείρισης 983.222,54
Από τα παραπάνω το σύνολο είναι 5.576.316,73 Ε για το 2022 ( το 2021 η πρόβλεψη ήταν για δαπάνη 1.900.000,00 )
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το τέλος ταφής έχει ζητηθεί από όλους του Δήμους και την ΚΕΔΕ να αναβληθεί η έναρξη ισχύος, έως ότου ολοκληρωθούν οι κατασκευές όλων των απαραίτητων έργων υποδομής διαχείρισης οι οποίες έχουν καθυστερήσει αρκετά χρόνια. Στην περίπτωση του Ηρακλείου, για το έργο της κατασκευής της ΜΕΑ δεν έχει λήξει ακόμα ούτε η διαγωνιστική διαδικασία . ΔΗΛΑΔΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΛΥΣΗ )
Επίσης όπως προαναφέρθηκε μεταφέρεται στο Δήμο Ηρακλείου το κόστος της λειτουργίας της μονάδας ΜΠΑ λόγω μη επιλεξιμότητας της δαπάνης.
Και για το 2021 προέκυψε μία επιπλέον δαπάνη ύψους 736.036,86 €
και για το 2022 ύψους 2.158.679,14 €. Και προαίρεση διαχείρισης 983.222,54

Έτσι ο Δήμος Ηρακλείου καλείται να αναλάβει τη χρηματοδότηση ενός έργου για το οποίο δεν υπήρχε καμία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ είχε δημοπρατηθεί από το 2020 χωρίς από ότι φαίνεται να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις.
Η Δημοτική αρχή όμως αποφάσισε να μεταφέρει στο 2022 και το υπόλοιπο κόστους του 2021 ( ενώ κατά τη γνώμη μας έπρεπε να προχωρήσει σε αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού του 2021 και να το ενσωματώσει εκεί )

Από όλα όσα προαναφέρθηκαν η Δημοτική Αρχή σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διαμορφώνει το ύψος των δαπανών για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το 2022 στο ποσό των 24.230.010,65 €, ενώ τα προϋπολογιζόμενα έσοδα θα φτάσουν στο ποσό των 19.521.604,24 ευρώ. Έτσι, προκύπτει μια διαφορά 4.708.406,41€ η οποία θα καλυφθεί μέσω των προτεινόμενων αυξήσεων στα Δημοτικά τέλη.

Η πρόταση μας:
Έξοδα ανταποδοτικών
Το σύνολο της πρόβλεψης για τις δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών για το 2022 με τις βελτιώσεις (φαίνονται στο πίνακα) φτάνει στο ποσό των 21.709.347,00

προταση 2022
εξοδων

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
20- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 21.709.347
20-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 16.382.461
20-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8.500.000
20-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 24.800
20-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.100.000
20-63 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 27.800
20-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 120.000
20-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800.000
20-67 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 5.576.316,73
20-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 950.000
20-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.610.430

συνολο1 21.709.347

Ο δημοτικός φόρος μειώνεται στο ποσό των 0,20 ε /μ2 και το ΤΑΠ παραμένει ως έχει

ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ

Οι προτάσεις μας για το σύνολο των εσόδων:
• Από τις προβλέψεις της οικονομικής υπηρεσίας τα αναμενόμενα έσοδα του 2022 είναι 19.521.604,24 € ( με συντελεστές του 2021 )
• Προτείνουμε μία επιβάρυνση 0,05 €/ τετραγωνικό μέτρο στα οικιακά και 0.20 €/ τετραγωνικό μέτρο στις υπόλοιπες κατηγορίες το οποίο θα ενισχύσει τα έσοδα κατά 1.350.000 € σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί. ( πίνακας 1 )
• Μειώνουμε το δημοτικό φόρο κατά 0,1 ευρώ το τετραγωνικό και το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί αναλογικά στα ανταποδοτικά ως αύξηση των τελών χωρίς όμως να επιβαρυνθεί πραγματικά ο Δημότης καθότι πληρώνεται στον ίδιο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μείωση του δημοτικού φόρου κατά 0,1 αναμένεται να εξοικονομηθεί ποσό 1.299.969,00 €

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 2 3 4 5 6 7
( 1 Χ 4 ) ( 4 + 5 ) (2 +3+4 ) ( 5 Χ 1 )
Α.Α περιγραφη μ2 χρεωσης 2021 προσθετο προσθετο συνολική 2022 προσθετο
χρεωσης από ΔΦ μεταβολή ποσο εσοδων
1 Οικίες Ηρακλείου
( αστικά) 7.581.748 0,61 0,05 0,1 0,15 0,76 1.137.262,20 €

2 Οικίες Ηρακλείου
( περιαστικά) 759.471 0,56 0,05 0,1 0,15 0,71 113.920,65 €

3 Επαγγελματικά
( αστικά ) 2.975.007 2,4 0,15 0,1 0,25 2,65 743.751,75 €

4 επαγγελματικά
( περιαστικά ) 494.093 2 0,15 0,1 0,25 2,25 123.523,25 €

5 φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά 102.516 0,93 0,15 0,1 0,25 1,18 25.629,00 €

6 φοινικιά – ΒΙΟΠΑ 499.081 1,69 0,15 0,1 0,25 1,94 124.770,25 €

7 ΒΙΠΕ – ΟΛΗ 251.984 0,45 0,15 0,1 0,25 0,70 62.996,00 €

8 ΠΑΡΚΙΝΚ 83.068 1,39 0,15 0,1 0,25 1,64 20.767,00

9 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 252.724 3,24 0,15 0,1 0,25 3,54 63.181,10 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 2.415.801,10 €
ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 19.521.604,24 €
——————–
ΣΥΝΟΛΟ 21.937.405,34 €

Έχει ελεγχθεί και το 1/5 και ισχύει
ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ
19.521.604,24 + 2.415.801,10 = 21.937.405,34 € που καλύπτει τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες της πρότασης μας .

Με την κοινή μας πρόταση η πραγματική επιβάρυνση για τους δημότες είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής

Οι παρατάξεις
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-7-5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΞΙΖΕΙ

Τα σχόλια είναι κλειστά.