Ηράκλειο:Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 55 θέματα

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2021.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα (7) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με 3 αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας άρδευσης βάση του Ν.4795/2021.

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με αίτημα που υποβλήθηκε από το Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας άρδευσης βάση του Ν.4795/2021.
5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με αίτημα του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σχετικά με την απόδοση δόσεων από τη ΔΕΥΑΗ και ακύρωση της απόφασης 124/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου και της απόφασης 315/2021 της Οικονομικής Επιτροπής μετά από αίτημα του Τμήματος Ταμείου.

7. Παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του Δήμου να παρασταθούν στον Άρειο Πάγο.
8. Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ.389/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
9. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου (Ανακοπής και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως) κατά της με αριθ.114/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
10. ΄Ασκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθ.952/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
11. Άσκηση Προσεπίκλησης και κάθε απαιτούμενου ένδικου μέσου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του εμπλεκόμενου σε ατύχημα αυτοκινήτου.

12. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας έτους 2021.
13. Αδυναμία ολοκλήρωσης σύμβασης της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
14. Ανάκληση της με αριθμ.565/2021 απόφασης ΟΕ και εκ νέου έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου».

15. Εν μέρει τροποποίηση της με αρ.488/2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με ματαίωση της επαναδημοπράτησης του Τμήματος Β «Προμήθεια κάδων και κομποστοποιήσιμων σάκων», του με αρ.17609/2020 διαγωνισμού με του ίδιους/εγκεκριμένους όρους, δηλαδή με διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16. Τροποποίηση του άρθρου 4 του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την «Εκπόνηση έρευνας εκτίμησης αναγκών και κοινωνικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της συνοικίας των Δειλινών της πόλης του Ηρακλείου», όπως εγκρίθηκε με τη με αρ.573/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου.
17. Έγκριση Α) υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και Β) της οριστικής σχετικής μελέτης. (Δεν έχει πρωτοκολληθεί ακόμα).

18. Έγκριση μελέτης και όρων διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση και περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων Δήμου Ηρακλείου με πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία.
19. Επικύρωση πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2020 του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων του.

20. Έγκριση πρακτικού εξέτασης προσφορών κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για την αντιμετώπιση εφαρμογής κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19.

21. Έγκριση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια (8) οκτώ απορριμματοφόρων» της Δ/νσης Καθ/τας & Ανακ/σης του Δήμου Ηρακλείου.
22. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

23. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης».

24. Έγκριση 3ου επικαιροποιημένου πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή της Κρήνης Μοροζίνι».
25. Έγκριση πρακτικών για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου».
26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης & 1ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών του έργου με τίτλο: «Kατασκευή νέου Νηπιαγωγείου στο ΟΤ 138».
27. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ-ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

28. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και άλλων Δήμων για την πράξη: «Ωρίμανση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης στα πλαίσια του έργου «ΙΝΤegrated sustainable energy ACTions and projects in Crete (INTERACT in Crete) που έχει ενταχθεί στον Μηχανισμό ΕLENA της ΕΤΕπ και της ΕΕ».
29. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των υπολειπόμενων παραδοτέων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΙΤΕ.

30. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Ενσωμάτωση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα στο Δήμο Ηρακλείου» ως προς τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αντικειμένων αυτής.

31. Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου με τίτλο «Αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: Μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» και ακρωνύμιο «A2UFOOD”, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αστικών καινοτόμων δράσεων (UIA).

32. Παράταση χρονικής διάρκειας της με αριθ.πρωτ.41199/12-05-2021 Σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών του Δήμου» του Κ.Α. 10-6615.001, για την βιβλιοδεσία Ληξιαρχικών πράξεων και την βιβλιοδεσία Τόμων Δ.Σ.
33. Παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ».
34. Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση χλοοτάπητα του γηπέδου Ηροδότου».
35. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ».

36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ».
37. Διορισμός νόμιμου εκπροσώπου συναλλαγών του Δήμου Ηρακλείου με τις τράπεζες ALPHA BANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ.
38. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) Δήμου Ηρακλείου.

39. Ορισμός υπολόγου για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών για την μετατόπιση μετρητή και επαύξηση ισχύος από 25KVA(No2) σε 55KVA(No4) της παροχής με αρ.54614011 που αφορά το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στην οδό Αρχ. Μακαρίου 7.

40. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα της κας Παπαδάκη Ευαγγελίας και του κ. Παπαδάκη Χαράλαμπου.
41. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων ΚΟΚ.
42. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
43. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

44. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Σισαμάκη στην Κόρινθο, στις 01 Ιουλίου 2021 και επιστροφή στις 04 Ιουλίου 2021.
45. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού κας Πλεύρη στην Αβινιόν της Γαλλίας στις 4/7/2021 με επιστροφή στις 9/7/2021.

46. Αποδοχή δωρεάς του υπ΄αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2063, σχολικού λεωφορείου από την σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ορισμός υπογράφοντα για την μεταβίβαση κυριότητας στον Δήμο Ηρακλείου.
47. Καθορισμός τιμής μονάδος του καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των 1) Μπαντουβά Εμμ. του Ιωάννη, 2)Μπαντουβά Ευτυχία του Σταύρου, 3)Μπαντουβά Μαρία του Ιωάννη, 4)Μπαντουβά Ευτυχία του Εμμανουήλ, 5)Μπαντουβά Ελευθερία του Εμμανουήλ, 6)Μπαντουβά-Κουκουριτάκη Μαρία του Μίνωα.

48. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος κ. ΄Ινδου Θεμιστοκλή περί αποδοχής του περιεχομένου της με αριθμό 353/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

49. Εξέταση της υπ’ αριθ.2/2021 αποφάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Μύρωνος σχετικά με αίτηση του Βρέντζου Σταύρου του Γεωργίου για διόρθωση λάθους σε τέλη άρδευσης.

50. Εξέταση της υπ΄αριθ.3/2021 αποφάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Μύρωνος σχετικά με αίτηση του Αθλητικού Σωματείου ΡΑΥΚΟΣ για διόρθωση λάθους σε τέλη άρδευσης.
51. Εξέταση της υπ΄αριθ.4/2021 αποφάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Μύρωνος σχετικά με αίτηση του Κριτσωτάκη Νικολάου του Γεωργίου για διόρθωση λάθους σε τέλη άρδευσης.
52. Εξέταση της υπ΄αριθ.5/2021 αποφάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Μύρωνος σχετικά με αίτηση της Κηροπούλου Γαλάτειας του Θεοδώρου για διόρθωση λάθους σε τέλη άρδευσης.

53. Εξέταση της υπ΄αριθ.6/2021 αποφάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Μύρωνος σχετικά με αίτηση του Μητρόπουλου Γεωργίου του Διονυσίου για διόρθωση λάθους σε τέλη άρδευσης.
54. Εξέταση της υπ΄αριθ.1/2021 αποφάσεως Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Ασιτών σχετικά με αίτηση της Καραμπάτου Ευτυχίας για διόρθωση λάθους σε λογαριασμό άρδευσης.
55. Εξέταση της υπ΄αριθ.4/2021 αποφάσεως Συμβουλίου Κοινότητας Σκαλανίου σχετικά με αιτήσεις που αφορούν σε λογαριασμούς άρδευσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.