Ηράκλειο : Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση της Δ.ΕΠ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. με θέματα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, την εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού της σύμφωνα με τους νόμους 4548/2018, 4623/2019,και 4635/2019 και την κωδικοποίηση του.
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΕΠ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε.
3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α. “.
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.).
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.).
6. Καθορισμός του περιβαλλοντικού φορέα που θα συμμετέχει στην Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).

7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
8. Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 72/28-02-2011 ΑΔΣ (ΦΕΚ 1336/16.06.2011) συστατικής πράξης των δύο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» και συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων τους.
9. Επικαιροποίηση μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
10. Τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.Ε.ΙΣ), τρόπος επιλογής μελών, εκπροσώπων συλλογικών φορέων και εμπειρογνώμων, ορισμός Προέδρου Δημοτικού Συμβούλου και υπηρεσιακού υπαλλήλου, ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

11. Εκπροσώπηση Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας «ΚΕΣΑΝ-Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου».
12. Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) Δήμου Ηρακλείου.
13. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
14. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον Δήμο Ηρακλείου.
15. Συγκρότηση Επιτροπής Προσβασιμότητας Εμποδιζόμενων Χρηστών του Δήμου Ηρακλείου.
16. Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.
17. Έγκριση σχεδίου σύμβασης παραχώρησης για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

18. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο του 2019 (απόφαση 634/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Τμήματος Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών (απόφαση 664/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 με την εγγραφή νέου Κ.Α. 15-6471.032 και τίτλο «Και τα παιδιά ……..πάνε θέατρο» (απόφαση 665/2019 Οικονομικής Επιτροπής).

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την απομάκρυνση προϊόντων κατολίσθησης πρανούς στον ακάλυπτο του δημοτικού κτιρίου της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αριθμ. 7 (απόφαση 666/2019 Οικονομικής Επιτροπής).
22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για την εγγραφή ενός νέου Κ.Α. 30-6662.020 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων σε κοινόχρηστους χώρους» (απόφαση 667/2019 Οικονομικής Επιτροπής).

23. Μεταβολή διαχειριστών –υπευθύνων κίνησης λογαριασμών στους τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση της πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών & Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, κατόπιν αιτήματος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.
24. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στο « Κοινωνικό Φαρμακείο » του Δήμου Ηρακλείου.
25. Έγκριση δικαιούχων γάλακτος (Μονίμων , Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.), για το έτος 2019.
26. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) στα πλαίσια του έργου : « Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης – Τμήμα 1 & 2».

27. Αναθεωρημένο αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου για χορήγηση άδειας υλοποίησης λυόμενων, προσωρινών κατασκευών της ΔΗΚΕΗ, στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο 2019», μετά την τροποποίησης της κάτοψης αυτού.
28. Εξαίρεση εγκατάστασης παραγωγικού υποδοχέα ΒΙΟ.ΠΑ. (χαμηλής όχλησης) από την πρόταση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής (απόφαση 115/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
29. Απόδοση οικοπέδου, αντί της καταβολής της εισφοράς σε χρήμα, στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης της Πολεοδομικής Ενότητας «Θέρισσος – Δειλινά – Μασταμπάς – Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 116/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

30. Αποδοχή της με αρ. πρωτ: 5151/30-10-2019 1ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου», με κωδ. ΟΠΣ5002180 στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» και έγκριση της οριστικής Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 της ως άνω Πράξης.
31. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος κίνησης για την Κ.Ε. του Ε.
32. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος κίνησης για τον Τ.Χ. του Ε.

Τα σχόλια είναι κλειστά.