ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΣΕΙΣΜΟΙ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α ́] «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 περ.27, Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α ́]
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/01-08-2017).
4. Την από 27-9-2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας αναφορικά με άμεση εφαρμογή του γενικού σχεδίου αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την
εκδήλωση σεισμών “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
5. Τις κρατούσες έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο μας λόγω ισχυρών
σεισμικών δονήσεων.
6. Την κατεπείγουσα ανάγκη ελέγχου των σχολικών κτιρίων.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την διακοπή των μαθημάτων την Τρίτη 28-9-2021 σε όλες τις σχολικές μονάδες της
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Κοινοτήτων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) καθώς και του ΝΠΔΔ “Παιδικοί Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου” λόγω εκτάκτων συνθηκών έπειτα από την εκδήλωση
ισχυρού σεισμού 5,8 ρίχτερ και έντονων μετασεισμικών δονήσεων με επίκεντρο την περιοχή
του όμορου και γειτονικού Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στα πλαίσια του σχεδίου
“ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και προκειμένου να
διασφαλιστεί η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των μαθητών, εκπαιδευτικών και
εργαζομένων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.