Ο κ Βασίλης Διγαλάκης απαντάει για την εκκένωση των Φοιτητών από τις Εστίες

Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι.

Σχετ.: α) Η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 ΚΥΑ (Β΄ 956) με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, … για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020».
β) Η με αριθμ.. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-03-2020 ΚΥΑ (Β΄ 987) με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020».
γ) Η με αριθμ. 119/23-03-2020 εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι.»

Σε συνέχεια της με αριθμ. 119/23-03-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι.» σας γνωρίζουμε ότι μετά από συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι διαμένουν στις εστίες και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες α΄, β΄ και γ΄ της ως άνω εγκυκλίου, να μετακινηθούν εφάπαξ δωρεάν με τα μεταφορικά μέσα των μελών της Π.Ο.Α.Υ.Σ. προς την κατοικία την οποία διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Για την εφαρμογή της εν λόγω πρόβλεψης, οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. καλούνται όπως ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο, τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα και επιθυμούν να μεταβούν στην κατοικία τους λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των εστιών των Α.Ε.Ι..

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. παρακαλούνται να αποστείλουν προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση depminoffice@minedu.gov.gr, τους καταλόγους με τους φοιτητές οι οποίοι διαμένουν σε εστία αρμοδιότητάς τους ή σε ξενοδοχειακή μονάδα.
Οι φοιτητές, οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποχωρούν από τις εστίες ή τις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες διαμένουν, καλούνται να συμπληρώσουν σχετική υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Dilosi» https://dilosi.services.gov.gr, στην οποία θα δηλώνουν συμπληρωμένο το κείμενο το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος.

Την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα την επισυνάπτουν σε email με θέμα «Μετακίνηση Φοιτητών Εστιών» στο σώμα του οποίου θα παραθέτουν μόνο τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, την πόλη στην οποία βρίσκεται η εστία ή η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία διαμένουν, και τον προορισμό μετακίνησής τους (τόπος της κατοικίας που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια). Το εν λόγω email θα αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση depminoffice@minedu.gov.gr. Επισημαίνεται ότι κατά τη μετακίνησή τους οι φοιτητές με τα μεταφορικά μέσα της Π.Ο.Α.Υ.Σ. θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα για την απαραίτητη ταυτοπροσωπία.

Πίνακας Αποδεκτών
Πρυτάνεις/Προέδρους Δ.Ε.:
1. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
2. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
3. Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
4. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
5. Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
6. Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου
7. Παντείου Πανεπιστημίου
8. Πανεπιστημίου Πειραιώς
9. Πανεπιστημίου Μακεδονίας
10. Πανεπιστημίου Πατρών
11. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
12. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
13. Πανεπιστημίου Κρήτης
14. Πολυτεχνείου Κρήτης
15. Πανεπιστημίου Αιγαίου
16. Ιόνιο Πανεπιστημίου
17. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
18. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
19. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
20. Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
21. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
22. Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
23. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
24. Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
25. Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

26. Γραφείο κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
27. Γραφείο κ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.