Ρέθυμνο:Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με σκοπό την κατάργηση/διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ρεθύμνης ενημερώνει τους Αλιείς της Π.Ε. Ρεθύμνης ότι, δημοσιεύτηκε η αριθ. 1627/393923/21-12-2023 (ΦΕΚ 7412 Β΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση, Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) με σκοπό την κατάργηση/διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB), στον τομέα της Αλιείας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) ΑΡΙΘ.717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.6.2014)» .
Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς υποβάλουν σχετική αίτηση/Υπ. δήλωση σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ) με τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση/δήλωση είναι αντίγραφο της άδειας του Σκάφους από την οποία προκύπτει ότι έχει καταργηθεί και διαγραφεί το αλιευτικό εργαλείο Γρίπος που σύρεται από το σκάφος η βιντζότρατα (SB), μετά από την δημοσίευση της παρούσας Κ.Υ.Α. καθώς και από σχετική απόφαση κατάργησης/διαγραφής του εν λόγω αλιευτικού εργαλείου της αρμόδιας υπηρεσίας Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας (εκεί που τηρείται ο φάκελος του αλιευτικού σκάφους).
Αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων και την διαμόρφωση του τελικού καταλόγου δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Οι δικαιούχοι υποβάλουν αίτημα για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Π.Ε.
Η αίτηση /δήλωση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. δηλαδή ως και την 26η Ιανουαρίου.
Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

α) Τσουβάλα Μαρία, τηλέφωνο γραφείου: 2109287173, email: mtsouvala@minagric.gr.
β) Τοτάχ Χουσεΐν, τηλέφωνο γραφείου: 2109287197, email: chtotach@minagric.gr
γ) Δαμιανίδης Παναγιώτης, τηλέφωνο γραφείου: 2109287177, email: pdamianidis@minagric.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.