Ρέθυμνο:Πρόληψη 2 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες COVID-19.

Πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου από την ΠΕΡ για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κο-ρωνοιού COVID-19.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά δύο (2) ατό-μων εκ των οποίων ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού και ενός (1) ατόμου ειδικότη-τας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, που θα προσληφθούν στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλω-ση (Παράρτημα Α’) και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαι-ολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Γραφείο 105 (τηλ. επικοινωνίας: 28313-40721, 28313-40735).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τεσσάρων (4) εργάσιμες ημέρες και ορίζε-ται από Πέμπτη 04.06.2020 έως και Τετάρτη 10.06.2020.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση, το «Ειδικό Παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ» με σήμανση έκδοση «20.05.2020» και το έντυπο της αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.crete.gov.gr.)

Τα σχόλια είναι κλειστά.