Ρέθυμνο:Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη εργολάβου ο βιολογικός του Πλακιά

Στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου « Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 4.533.650,00 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» » θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ύστερα από σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Aγίου Βασιλείου.

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει:

. την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς

. τα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων, με τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
. περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής
. υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, ενώ ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση). Ο σχεδιασμός και η επιλογή που έχει γίνει θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά το πέρας του ορίζοντα σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με το σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων
Τονίζεται πως το σύνολο των υποδομών μελετώνται και σχεδιάζονται με γνώμονα και τις επεκτάσεις που θα απαιτηθούν και στην Β’ φάση (40 ετία).

Τα σχόλια είναι κλειστά.