Ρέθυμνο : Συμμετοχή του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στην 3η συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «InterTrainE», για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτών ενη-λίκων, στο Ελσίνκι.

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση του ευρωπα-ϊκού σχεδίου με τίτλο: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (Intercultural Training for Educators), στο Ελσίνκι.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στις δομές του οργανισμού Learning for Integration ry, ο οποίος εξειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών και είναι εταίρος του σχεδίου. Το σχέ-διο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και ειδικότερα στη δράση ΚΑ2, που αναφέρεται σε στρατηγικές συμπράξεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και ενί-σχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών και φορέων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η εν λόγω δράση αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη, μεταφορά και υλοποίηση καινοτό-μων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στον το-μέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Οι κύριοι στόχοι του ευρωπαϊκού σχεδίου InterTrainE είναι:

1. Διερεύνηση των υφιστάμενων πολιτικών για τη μετανάστευση στις χώρες προέλευσης των εταίρων του σχεδίου, 2. Διερεύνηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για τους μετανάστες, στοχεύοντας στην πολιτισμική ενσωμάτωση, επισημαίνοντας τις ανάγκες για την ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών ή την ανάπτυξη νέων μεθόδων 3. Διερεύνηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαπολιτισμι-κή εκπαίδευση, επισημαίνοντας τις ανάγκες για την ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών ή την ανάπτυξη νέων τεχνικών. 4. Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτι-κούς σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει υλικό που θα σχεδιαστεί ειδικά για τους μετανάστες, το οποίο επικεντρώνεται σε: Πολιτιστική και θρη-σκευτική συνείδηση, ιστορία, γεωγραφία, διεθνή πολιτική, κανονισμούς και πρακτικές υγείας, δικαίου και πολιτικών δικαιωμάτων στην ΕΕ, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανα-τολισμού. 5. Δημιουργία online πλατφόρμας, που θα είναι διαθέσιμη στις τέσσερις γλώσσες της εταιρικής σχέσης (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και φινλανδικά) και προσβάσιμη από το κοι-νό. 6. Δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστο-ποίηση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.

Στην εταιρική σχέση συμμετέχουν επτά (7) εταίροι από τέσσερις χώρες της ΕΕ: Το πανεπι-στήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου, ως επικεφαλής εταίρος του σχεδίου, ο εκπαιδευτικός φορέας ‘Creative Learning Programmes’ Ltd από τη Μεγάλη Βρετανία, οι φορείς υποδοχής μεταναστών Studio Risorse s.r.l από την Ιταλία, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Learning for Integration από τη Φινλανδία και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης, με έδρα το Ρέθυ-μνο και το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με σημαντική εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (LdV) και εκπαίδευσης ενηλίκων (ERASMUS+).

Στο πλαίσιο της διήμερης διακρατικής συνάντησης οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να συζητή-σουν τις επιμέρους παραμέτρους του σχεδίου, την επιτελούμενη πρόοδο καθώς και τα τηρού-μενα χρονοδιαγράμματα κατά το πρώτο έτος υλοποίησής του ευρωπαϊκού σχεδίου. Η συντο-νίστρια Dr Katerina Strani του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πα-νεπιστήμιου Heriot-Watt του Εδιμβούργου εξέφρασε την ικανοποίηση της από τη συνδρομή των εταίρων και την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του καινοτόμου σχεδίου. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον εξωτερικό αξιολογη-τή Dr. Jim Crowther ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους εταίρους να συζητήσουν τις επιμέρους πτυχές του. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα πρότυπα δημιουργίας των εκπαιδευτικών ενοτή-των και υλικών καθώς και η πιλοτική αξιοποίησή τους μέσω της πλατφόρμας (on-line use). Ο εταίρος Learning for Integration παρουσίασε την πιλοτική έκδοση της πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να είναι προσιτή και φιλική στους χρήστες (εκπαιδευτές ενηλίκων). Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το Ινστιτούτο Ευ-ρωπαϊκής Εκπαίδευσης παρουσίασε τον προτεινόμενο προγραμματισμό για την υλοποίηση του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τον ερχόμενο Μάιο στο Ρέθυμνο. Στόχος είναι μέχρι τον επόμενο Ιούνιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να έχει ολοκλη-ρωθεί και μετά την πιλοτική του εφαρμογή, με τη συμμετοχή εκπαιδευτών ενηλίκων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Τέλος συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για την υποβολή της 1ης ενδιά-μεσης ετήσιας έκθεσης στην Εθνική Αρχή του προγράμματος ERASMUS+ του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ συζητήθηκε η πρόοδος στη διάχυση του σχεδίου.

Επίσημη ιστοσελίδα του σχεδίου: http://intertraine.eu/el/greek-front/
Twitter: https://twitter.com/TrainInter
Facebook: https://www.facebook.com/intertraine/
Η επόμενη συνάντηση του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, τον ερχόμενο Μάιο. Από την πλευρά του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ στη συνάντηση συμμετείχε ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος-Νικόλαος Δ/ντής Κατάρτισης

Τα σχόλια είναι κλειστά.