Ρέθυμνο:Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Παρασκευή 5-8-2022 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του ν.4635/2019.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».

2. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».

3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».

4. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – υποέργο: Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης και Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στην Κοινότητα Κουρουτών Δήμου Αμαρίου».

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας, υποέργο: «Αποκαταστάσεις Ζημιών Οδικού Δικτύου Δήμου Αμαρίου».

6. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.

7. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού:
2ου Τριμήνου 2022.

Τα σχόλια είναι κλειστά.