Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τηλεδιάσκεψη Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00»

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Α1 Ψηφίσματα
Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :

Β1. Χρονάκη Νικόλαου με θέμα: «Πρωτοβουλία ΠΚ για δημιουργία νέων κέντρων πληροφόρησης και τουριστικής προβολής της Κρήτης Info Point»
Β2. Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Λειτουργία μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων αρμοδιότητας της περιφέρειας Κρήτης»
Β3. Πιαγκαλάκη Γεώργιου με θέμα: «Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2021 ΠΚ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας)

1.2 Ορισμός νέου μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας της Περιφέρειας Κρήτης με την επωνυμία «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας)

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης (σήμανση εισόδου- εξόδου) επί της Επαρχιακής οδού 5 (Καλουδιανά-Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα) στην Τοπική κοινότητα του Έλους, της Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου, του Δήμου Κισσάμου για την κατασκευή του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)» το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της ΣΑΕΠ 502 αριθ. Εργου Κ.Α. 2019ΕΠ50200003, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠK.
– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

2.2 Έγκριση για ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», 5Ο Υποέργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

2.3 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επι της οδού Γούδουρας – Ζήρου στην περιοχή «Γούδουρα », στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΓΟΥΔΟΥΡΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου
– (εισηγητής ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

2.4 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επι της Επαρχιακής Οδού Ν.16 (Αγίου Νικολάου – Κριτσάς ) στην περιοχή «Καστέλι » ή «Σφουγγομάλι», στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΦΟΥΓΓΟΜΑΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου
– (εισηγητής ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Παράταση της διάρκειας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «REPLACE INTERREG EUROPE – REgional PoLicy Actions for Circular Economy»,σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ
– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ).

Τα σχόλια είναι κλειστά.