Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Β. Ψηφίσματα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2024 και Στρατηγικού Σχεδιασμού – Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Τουρισμό της Περιφέρειας Κρήτης 2024-2028, σύμφωνα με τις αποφάσεις 56/2024 και 129/2024 της Περιφερειακής Επιτροπής και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ.
– (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΠΚ)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου).

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3.1 Παράταση της διακοπής οδικής κυκλοφορίας σε τμήμα της επαρχιακής οδού 25 της Π.Ε. Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 29ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΡΤΖΑΝΑ – ΑΞΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.