Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 45 θέματα

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση του απολογισμού έτους 2020 του Δήμου Ηρακλείου.
2. Έγκριση του ισολογισμού-αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 του Δήμου Ηρακλείου.
3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα 5 Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
4. Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά των με αριθ.842/2020 και 843/2020 Αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
5. Ακύρωση της με αριθ.393/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συμμόρφωση με τις αποφάσεις 1080 & 1081/2021 της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

6. 1)Ακύρωση της υπ’αριθμ.511/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου. 2)Έγκριση εκ νέου των όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτηρίου».
7. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.281/28-04-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου με ακρωνύμιο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.) με Κωδικό ΟΠΣ 5035058, καθώς και ορισμό υπευθύνου πράξης και μελών Ομάδας Έργου.

8. Αποδοχή υλοποίησης και έγκριση ομάδας έργου για την πράξη με τίτλο: «Global Goals for Cities»-Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης-Δημιουργία Πιλοτικού Δικτύου, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT III.
9. ΄Εγκριση διενέργειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων και έγκριση όρων και μελέτης για την προμήθεια φορτηγών οχημάτων για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου.

10. Έγκριση όρων και προμήθειας υλικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο αυτεπιστασίας με τίτλο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης» και συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης.
11. Έγκριση όρων και μελέτης του συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και συντήρηση τάφων τριετούς χρήσης και οστεοφύλαξης Δημοτικών Κοιμητηρίων» του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021, συνολικού ποσού 45.403,22 ευρώ.
12. Παράταση του χρόνου περαίωσης του 4ου παραδοτέου της παροχής υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου.
13. Έγκριση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση-αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου».
14. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

15. Έγκριση πρακτικού μερικής ακύρωσης της διαδικασίας αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και επανάληψης της διαδικασίας από το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πράσινου του Δήμου Ηρακλείου για 2 έτη.
16. Έγκριση πρακτικού 1 και πρακτικού 2 της με αριθμ.πρωτ.Διακήρυξης:47128/27-5-2021 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια – έκδοση λευκώματος και εκτυπώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Δήμου Ηρακλείου.
17. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
18. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφορών από και προς το Δήμο».

19. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και ελέγχου οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «HERAKLION GASTRONOMY FESTIVAL¨».

20. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και ελέγχου οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

21. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και ελέγχου οικονομικών προσφορών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου».

22. Επικύρωση του 3ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ», Δήμου Ηρακλείου.
23. Διαπίστωση επάρκειας ή μη επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ μέλους της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΜΑΡΜΙ ΑΕ-ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
24. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας: «Λήψη φωτογραφιών για την φωτογραφική τεκμηρίωση δημοσίων έργων».
25. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλιού».

26. Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Σηφακάκη Γεώργιου για την πληρωμή της συμπλήρωσης φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση μονοφασικών παροχών στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου.
27. Έγκριση σύναψης δύο προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού & του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

28. ΄Εγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Κόρινθο, στις 02-07-2021 με επιστροφή στις 04-07-2021.
29. ΄Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Σισαμάκη Γεωργίου στην Αθήνα, στις 12-07-2021 με επιστροφή στις 13-07-2021.
30. ΄Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Στυλιανής Καλογεράκη-Αρχοντάκη στην Κόρινθο, την Παρασκευή 09-07-2021 με επιστροφή την Κυριακή 11-07-2021.

31. ΄Έγκριση μετακίνησης του Επιστημονικού Συμβούλου του Δημάρχου κ. Γεωργίου Βλαχάκη στην Κόρινθο, την Παρασκευή 09-07-2021 με επιστροφή την Κυριακή 11-07-2021.
32. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού (κάδοι, κομποστοποιήσιμοι σάκοι) για την λειτουργία των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Αποφευκτέα και μη τροφικά υπολείμματα: μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικές περιοχές» και ακρωνύμιο «A2UFOOD».
33. Εξειδίκευση δαπάνης με τίτλο «Δημιουργία σποτ για τον εμβολιασμό» του ΚΑ 15-6117.026 με ποσό 2.000,00€.
34. Έγκριση διακανονισμού που αφορά την εταιρεία Σ. Χυντηράκη -Γ. Χυντηράκη ΟΕ.
35. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.

36. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 410/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου κ. Γιαλύτη Μιχαήλ του Γεωργίου.
37. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη – κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

38. Επικύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ “.
39. Λήψη απόφασης για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Ηρακλείου.
40. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών της κύριας Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ».

41. Διαγραφή προστίμων ΚΟΚ.
42. Έγκριση : α) Σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Ηράκλειο Α.Ε.», Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ. Ηρακλείου με διακριτικό τίτλο «Ηράκλειο Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.» από το Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει, β) της Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, γ) του Σχεδίου καταστατικού, δ) του μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ποσό των 500.000,00€, ε) του ορισμού εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση Οργανισμού, στ) εκπροσώπων στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού και ζ) παροχής εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

43. Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια : «Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου».
44.΄Εγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».
45. Ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου», στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές, A2UFOOD» με κωδικό ΚΑ 70-6474.007.

Τα σχόλια είναι κλειστά.