Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 57 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την χρηματοδότηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και επιχορήγησης ΚΔΑΠ.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα (6) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.

3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο του 2021.
4. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου για το Β’ εξάμηνο έτους 2020.

5. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2020 έως 31/12/2020.
6. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2020 έως 31/12/2020.
7. Μη άσκηση αναίρεσης κατά της με αριθμό 697/2020 απόφασης του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθ.290/2021 απόφασης του Δ.Π.Η- Ενέργειες από τα αρμόδια τμήματα.
9. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων στο Δήμο Ηρακλείου» στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.πρωτ.18213/29.09.2020 Πρόσκλησης ΑΤ10.

10. Έγκριση τρόπου διενέργειας, μελέτης και όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και την εν μέρει τροποποίηση των με αρ.327/2021, 10/2021 & 963/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο διενέργειας διαγωνισμού για τα μη κατακυρωμένα τμήματα.

11. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Νέου Κοιμητηρίου και του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», συνολικού ποσού 52.061,40 ευρώ.
12. Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων και μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

13. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

14. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και γερανών επί απορριμματοφόρων για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 375.112,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

15. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, των όρων της μελέτης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος.
16. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου» Κ.Α.30-7333.039.
17. Ανάκληση της με αρ.874/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Λήψη νέας απόφασης Α. για την έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού» Β. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

18. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και λοιπών μετόχων του.
19. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων έτους 2021.

20. Μεταφορά από την Τράπεζα της Ελλάδος στον κεντρικό λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου ποσού που αφορά το έργο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019(ΦΕΚ70Α)».

21. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού, εργασιών, μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου (φυτά, σπόροι, δενδρύλια, αλυσοπρίονα, πριόνια, κλαδευτήρια κλπ.)
22. Έγκριση ή μη μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος, του πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κλπ.)

23. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
24. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 2η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
25. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 3η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
26. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
27. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
28. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
29. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
30. Διαπίστωση επάρκειας ή μη, επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3 κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου”.

31. Έγκριση 1ου πρακτικού «έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών της διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» Δήμου Ηρακλείου.

32. Έγκριση ή μη, μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος του 1ου πρακτικού «έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών της διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : Διαμόρφωση -Αποκατάσταση Διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου».
33. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών» για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων (με αυτεπιστασία)(Ν)».

34. Έγκριση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
35. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » Δήμου Ηρακλείου.

36. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ», Δήμου Ηρακλείου.

37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ».
38. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου».
39. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».
40. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου».
41. 1.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ».

2.Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών του έργου.
42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».
43. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη & Ιλιού»
44. Παράταση σύμβασης μετά από την με αρ.πρωτ.30544/2021 επιστολή του αναδόχου για την σύμβαση «Προμήθεια γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους στο Δήμο Ηρακλείου».

45. Τροποποίηση της σύμβασης του έργου για την «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης» κατά την διάρκεια της σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016.
46. Αίτημα παράτασης υπάρχουσας σύμβασης ασφάλισης οχημάτων, μηχανήματων και μοτοποδήλατων ιδιοκτησίας Δήμου Ηρακλείου.
47. Καθορισμός τιμής μονάδας για προσκυρώμενα τμήματα.

48. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου, της ιδιοκτησίας του κ. Γιαλύτη Μιχαήλ του Γεωργίου εμβαδού 6,50μ2 στο Ο.Τ 1343 της περιοχής «Ατσαλένιο» του Δήμου Ηρακλείου.
49. Εξέταση αίτησης της κας Τσικαλά Μαρίας για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά της από πτώση στύλου δημοτικού φωτισμού.

50. Εξέταση αίτησης της κας Μηλάκη Μαρίας του Εμμανουήλ για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστη το όχημά της από πτώση κλαδιού.
51. Λήψη απόφασης εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος κ. Γιγουρτάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ περί αποδοχής του περιεχομένου της απόφασης με αριθ.352/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.

52. Εξέταση αίτησης του κ. Μπαλατσούκα Κων/νου και του κ. Αναστασάκη Μιχαήλ για εξώδικο συμβιβασμό λόγω ζημίας που υπέστησαν τα οχήματά τους από αδέσποτο σκύλο.

53. Εξειδίκευση πίστωσης του Νομικού Τμήματος.
54. Εξειδίκευση ποσού και έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα την Πέμπτη 22/04/2021 με επιστροφή την Παρασκευή 23/04/2021.
55. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σύλλα».
56. Διόρθωση Τελών & Προστίμων παρεπιδημούντων & εκδιδομένων λογαριασμών.
57. Τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου και ΚΑ Εσόδων 32-ΚΑ Εξόδων 8511 και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

Τα σχόλια είναι κλειστά.