Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Συνεργασία με την Εταιρεία «Πλοηγός» για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Εταιρεία «Πλοηγός» προχώρησαν σε σύναψη συνεργασίας στο πλαίσιο του υποέργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete».
Από την πλευρά των Τεχνικών σχολών τη σύμβαση υπέγραψε ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόρης Αβραάμ, ενώ την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Εταιρεία «Πλοηγός» εκπροσώπησε ο κ. Γιώργος Ζερβός.
Η εταιρεία «Πλοηγός», συνεργαζόμενη με την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου για την υλοποίηση του υποέργου, θα υποστηριχθεί από τις Τεχνικές Σχολές, οι οποίες θα παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση συνολικά 12.000 Α/Ω κατάρτισης σε 60 ωφελούμενους του ιδιωτικού τομέα – συμπεριλαμβανομένων και αυτοαπασχολούμενων – οι οποίοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 200 ωρών.
Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 190 εργαζομένων, μόνο του ιδιωτικού τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καθώς και αυτοαπασχολουμένων.
Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Τα σχόλια είναι κλειστά.