6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020

6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κρήτη»
2014-2020 Πέμπτη 27 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο

Η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο.

Η ημερήσια διάταξη της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης :

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
2. Έγκριση Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020
1. Πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 και του πλαισίου επίδοσης
2. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη
3. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία
4. Ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης του Ε.Π.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
• Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 / προτεραιότητες
• Αναθεώρηση Κανονισμών, κλείσιμο Ε.Π. και απαιτήσεις Πλαισίου Επίδοσης
• Σχέδια Αξιολόγησης και οριζόντιες αξιολογήσεις επιπτώσεων

2. Άλλα θέματα

ΙV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο σχετικός φάκελος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.pepkritis.gr/επιτροπές-παρακολούθησης/) .

Τα σχόλια είναι κλειστά.