Αναστολή ΦΠΑ για τους πληγέντες της Thomas Cook με αίτηση ως 31.3.2020

Αναστολή ΦΠΑ για τους πληγέντες της Thomas Cook με αίτηση ως 31.3.2020

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ για την αναστολή του ΦΠΑ οι υποκείμενοι στον φόρο που το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 πραγματοποίησαν φορολογητέες εκροές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» που υπερβαίνουν σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) το σύνολο των εκροών για το ίδιο διάστημα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση αναστολής καταβολής ΦΠΑ υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

Η αίτηση αναστολής καταβολής ΦΠΑ υποβάλλεται οποτεδήποτε έως 31.3.2020 στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που αφορά η αίτηση αναστολής και αναφέρεται σε ποσά που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ φορολογικών περιόδων 8ου και 9ου μήνα 2019 ή 3ου τριμήνου 2019, κατά περίπτωση και αναλόγως του συστήματος τήρησης των λογιστικών αρχείων/βιβλίων (διπλογραφικά, απλογραφικά) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

Με την αίτηση συνυποβάλλεται αρχείο που περιλαμβάνει: α. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντίστοιχων τιμολογίων, το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στις εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού για τη χορήγηση ή μη της αναστολής λαμβάνεται υπόψη η σχέση/αναλογία των φορολογητέων εκροών με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς το σύνολο των εκροών του διαστήματος 1.1.201930.9.2019, όπως αυτές αναγράφονται στον κωδικό 311 της δήλωσης ΦΠΑ των οικείων φορολογικών περιόδων, επί 100 [(εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group ΡLC»/σύνολο εκροών) * 100]. Ο ανωτέρω υπολογισμός διενεργείται με βάση το αρχείο που υποβάλλεται με την αίτηση αναστολής χωρίς περαιτέρω επαληθεύσεις.

Υπολογισμός δικαιούμενου ποσού για αναστολή καταβολής και διαδικασία χορήγησης αυτής
Η αναστολή καταβολής του φόρου χορηγείται επί του βεβαιωμένου ποσού των φορολογικών περιόδων 8ου και 9ου μήνα 2019 ή του 3ου τριμήνου 2019, για τους υποκείμενους με διπλογραφικά και αυτούς με απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα, και κατά ποσοστό που ισούται με το ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της προϋπόθεσης.

Το ποσό για το οποίο χορηγείται η αναστολή καταβολής προκύπτει από τον υπολογισμό του ποσού προς καταβολή της δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου επί του ποσοστού των φορολογητέων εκροών με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς το σύνολο των εκροών του διαστήματος 1.1.2019 -30.9.2019 [προς καταβολή ποσό φορολογικής περιόδου * (εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group ΡLC»/σύνολο εκροών) * 100)].

Τα σχόλια είναι κλειστά.