Κρήτη : Eιδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι:

«Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2019».

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Το θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

1. «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Κρήτης και ΠΕ έτους 2020», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

(Εισηγήτρια του παραπάνω θέματος η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

Τα σχόλια είναι κλειστά.