Ρέθυμνο : Ενημέρωση για τη νέα φυτοϋγειονομική νομοθεσία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕΡ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώ-νει τους υπόχρεους εγγραφής στο επίσημο φυτοϋγειονομικό μητρώο, ότι από τις 14 Δεκεμ-βρίου 2019 εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. η νέα φυτοϋγειονομική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων ρυθμίζει τις διαδικασίες εγγραφής στο επίσημο Φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελμα-τιών/υπεύθυνων επιχείρησης και έκδοσης Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων.
Α. Εγγραφή στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης

1. Το ισχύον έως πρόσφατα Φυτοϋγειονομικό Μητρώο ενσωματώνεται στο επίσημο Φυ-τοϋγειονομικό Μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης ή άλλων προσώπων, που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα α-ντικείμενα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

2. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο παλιό Φυτοϋγειονομικό μητρώο διατηρούν τον ίδιο α-ριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης και οφείλουν με δική τους ευθύνη, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους έως την 14η Μαρτίου 2020.
Επαγγελματίες υπόχρεοι εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών θεωρούνται:
• Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προ-μηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβα-σης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου.

• Οι επαγγελματίες που εισάγουν, διακινούν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα α-ντικείμενα μέσω διαδικτύου.
• Όσοι από τους επαγγελματίες ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση Πι-στοποιητικών Φυτοϋγείας και Προεξαγωγικών Πιστοποιητικών.
Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκα-ταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδι-κασίες ιχνηλασιμότητας.

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσημο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης οι επαγγελματίες που:
• προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές πο-σότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορε-τικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ’ αποστάσεως,
• προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές πο-σότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κα-νονισμού (ΕΕ) 2016/2031,
• η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμε-να περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία
• η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας.

Β. Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια
1. Απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για:
o φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτη-μα XIII του Εκτελεστικού Καν. 2019/1702.
o φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που πρόκειται να διακινηθούν σε προστατευόμενες ζώνες, με την ένδειξη «PZ», τα οποία αναφέρονται στο Πα-ράρτημα XIV του Εκτελεστικού Καν. 2019/1702.
o φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που εισέρχονται στην επικράτεια της Ένωσης από τρίτη χώρα για τη διακίνηση των οποίων στην επικράτεια της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

2. Δεν απαιτείται έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για:
• φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, τα οποία διακινούνται εντός και μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επαγγελματία, οι οποίες βρίσκονται σε στενή εγγύτητα.
• φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία πωλούνται απευθείας στον τελικό χρήστη συμπεριλαμβανομένων των ερασιτεχνών κηπουρών.
• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυ-τικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε παραμεθόριες περιοχές».
• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυ-τικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υπό φυτοϋγειονομική διαμετακόμι-ση».
• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 περί «διακίνησης φυτών, φυ-τικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επίσημες δοκιμές επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικι-λιών ή γενετική βελτίωση».
• φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για την διακίνηση φυτών, φυ-τικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που διακινούνται σε αποσκευές ταξι-διωτών.

3. Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια θα πρέπει να έχουν τον ίδιο μορφότυπο σε όλα τα Κράτη μέλη της Ε.Ε.
4. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο θα πρέπει να έχει τη μορφή διακριτής ετικέτας και θα προσαρτάται με ευθύνη του επαγγελματία/υπεύθυνου επιχείρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα κατάλληλο για την εκτύπωση των στοιχείων του, επί της συσκευασία τους ή επί των οχημάτων μεταφοράς του.
5. Τα στοιχεία στο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αναγράφονται σε ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήμα και είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι αμετάβλητες και σταθερές. Η βοτανική ονομασία των φυτών ή φυτικών προϊό-ντων, η σχετική ταξινομική κατηγορία ή ανάλογα με την περίπτωση η ονομασία του εν λόγω αντικειμένου αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. Μη επικυρωμένες αλλαγές ή διαγραφές καθιστούν άκυρο το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

6. Η σημαία της Ένωσης μπορεί να είναι τυπωμένη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη είτε με ά-σπρα αστέρια, σε μαύρο φόντο ή αντιστρόφως.
7. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&from=EN
8. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πρέπει να επικολλάται στην «μονάδα εμπορίας» των παραγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικείμενων πριν τη μετακίνησή τους. Όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα μετακινούνται σε πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο επικολλάται στο πακέτο, δέσμη ή εμπορευματοκιβώτιο.
9. Στη περίπτωση διακίνησης σύνθεσης φυτών, για τα οποία απαιτείται η έκδοση φυ-τοϋγειονομικού διαβατηρίου, πρέπει στην θέση αναγραφής της λατινικής ονομασίας του φυτού στο μορφότυπο του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου να αναγραφούν όλα τα είδη των φυτών, που αποτελούν τη σύνθεση. Στην περίπτωση που ένα από τα φυτά είναι ξενιστής για μία προστατευόμενη ζώνη πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό φυτοϋγειο-νομικό διαβατήριο γι αυτό.

10. Ένα ήδη εκδοθέν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί με ένα δια-βατήριο αντικατάστασης, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 93 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
11. Φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί πριν από την 14η Δεκεμβρίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 14 Δεκεμβρίου 2023 εφόσον δεν έχει αλλάξει το φυτοϋγειονομικό τους καθεστώς.

Τα σχόλια είναι κλειστά.