Ρέθυμνο : Ενόψει του Καρναβαλιού ΟΧΙ φαγητό από υπαίθριες ψησταριές μόνο σε οργανωμένα εστιατόρια και ταβέρνες

Ενημέρωση ενόψει του Καρναβαλιού από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέ-ριμνας της ΠΕΡ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύ-μνης λειτουργώντας πάντα με μοναδικό γνώμονα την πρόληψη, προάσπιση και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Ρεθύμνου, οφείλει να ενημερώσει τόσο το καταναλωτικό κοινό, όσο και τους επιχειρηματίες ότι:

1. Βάσει της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας η παρασκευή και προσφορά εδεσμά-των και ποτών γίνεται:
• Από νομίμως αδειοδοτημένα και επομένως ελεγχόμενα καταστήματα υγειονο-μικού ενδιαφέροντος
• Εντός των στεγασμένων και ειδικά εξοπλισμένων χώρων τους (παρασκευα-στήρια κλτ)
• Από προσωπικό, που φέρει ατομικό πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ και φροντίζει για την ατομική του καθαριότητα, για τον υγιεινό χειρισμό τροφίμων και την κα-θαριότητα του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού (σκεύη, συσκευές κτλ).

2. Απαγορεύεται η λειτουργία υπαίθριων ψησταριών, αλλά και ψησταριών σε εξωτερι-κούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υ-γείας & Κοινωνικής Μέριμνας, θέλει να επιστήσει την προσοχή των καταναλωτών ση-μειώνοντας τους κινδύνους που εγκυμονούν από τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται από μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, για τα οποία κανένας δεν γνωρίζει από πού προέρχονται και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτά παρασκευάζονται. Επίσης, ο-ποιοσδήποτε χειρισμός τροφίμων σε εξωτερικό χώρο απαγορεύεται.

Συμπερασματικά, η διαδικασία πώλησης προϊόντων από υπαίθριες ψησταριές είναι παράνομη και μπορεί να προκαλέσει άμεσο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στους καταναλωτές, που θα βρεθούν στο Ρέθυμνο να αποφεύγουν την κατανάλωση των τρο-φίμων που παρασκευάζονται από υπαίθριες ψησταριές καθώς και από ψησταριές σε αύλειο χώρο καταστημάτων αλλά να προτιμήσουν τα νομίμως λειτουργούντα καταστήματα μαζικής εστίασης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.