Αλλαγές σε 11 πεδία στο Δημόσιο

Αλλαγές σε 11 πεδία στο Δημόσιο . Ανατροπές σε έντεκα πεδία της δημόσιας διοίκησης φέρνει νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε χθες στη Βουλή, η Υπουργός Διοικητικής …..

Ανατροπές σε έντεκα πεδία της δημόσιας διοίκησης φέρνει νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε χθες στη Βουλή, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ​​​​​.

Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες αλλαγές, ανά πεδίο, προβλέπουν τα ακόλουθα:

1) Προσλήψεις: Θα συντελούνται βάσει πολυετούς προγραμματισμού

Από 1/1/2019 οι προσλήψεις τόσο του τακτικού, όσο και του εποχικού προσωπικού στο δημόσιο θα διενεργούνται βάσει πολυετούς προγραμματισμού. Από 1/1/2020, μάλιστα, για την έγκριση αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της γενικής κυβέρνησης θα απαιτείται προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του δημοσίου.

2) ΑΣΕΠ: Υπερωρίες των υπαλλήλων του για να “ενδυναμωθεί” ο ρόλος του

Προκειμένου να “ενδυναμωθεί” ο ρόλος του ΑΣΕΠ (σ..σ. για παράδειγμα, να “τρέχουν” ταχύτερα οι αποφάσεις του για προσλήψεις, επιλογές προϊσταμένων κλπ) καθιερώνεται αποκλειστικά για τα έτη 2019 και 2020 απογευματινή υπερωριακή εργασία καθώς και υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν το πενθημέρου.

Το μέτρο αυτό αφορά υπαλλήλους της Γραμματείας του ΑΣΕΠ και το Ειδικευμένο Προσωπικό του, το προσωπικό που υποστηρίζει το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων και το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του ΑΣΕΠ.

3) Διοικητική ανασυγκρότηση: Νέα ειδική γραμματεία και Παρατηρητήριο

Συνιστώνται στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση και Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημοσίας Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό, καθώς και θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα. Μάλιστα, για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας συνιστώνται 10 θέσεις μόνιμου προσωπικού, 20 θέσεις κλάδου συμβούλων –εμπειρογνωμόνων και 5 θέσεις επιστημονικών συνεργατών.

4) Συγκροτείται “Κλάδος” για Συμβούλους και Εμπειρογνώμονες του Δημοσίου

Συνιστάται “Κλάδος Συμβούλων –Εμπειρογνωμόνων” ως ειδικός κλάδος προσωπικού, ο οποίος στελεχώνεται με αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων μονίμων ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και λοιπών φορέων δημοσίου τομέα.

Δημιουργείται, επίσης, στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 5μελής Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της επάρκειας του προσωπικού του δημοσίου που επιθυμεί να ενταχθεί στον Κλάδο Συμβούλων –Εμπειρογνωμόνων και την επιλογή των επιστημονικών συνεργατών της Ειδικής Γραμματείας

5) Με ευρωπαϊκή ή διεθνή χρηματοδότηση η “αναβάθμιση” της διοικητικής ικανότητας

Ορίζεται πως τα Προγράμματα Αναβάθμισης και Υποστήριξης Διοικητικής Ικανότητας χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

6) Αλλαγές στην απόλυση για πειθαρχικούς λόγους

Επανακαθορίζεται η διαδικασία απόλυσης υπαλλήλου για πειθαρχικούς λόγους και προβλέπεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο για τη διαπίστωση του παραπάνω σχετικού κωλύματος διορισμού.

7) Άδεια 3 μηνών για όσους υιοθετούν τέκνο

Χορηγείται άδεια τρεις μηνών με πλήρεις αποδοχές, πέραν των ισχυουσών διευκολύνσεων (μείωση ωραρίου κλπ) σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, γίνονται ανάδοχοι γονείς και αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

8) Αύξηση “εξεταστικών” αδειών για τους υπαλλήλους που σπουδάζουν

Αυξάνεται κατά τέσσερις εργάσιμες μέρες (δηλ. φτάνει στις 14 έναντι 10) η άδεια των εξετάσεων με αποδοχές που χορηγείται σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Αυξάνεται κατά μία ημέρα (σ.σ. φτάνει σε δύο έναντι μίας) άδεια που χορηγείται για κάθε μέρα εξετάσεων.

9) Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για τους υπαλλήλους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους μονίμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι.

10) Αξιολόγηση προσωπικού: Επιπλέον ένας μήνας προθεσμία

Αυξάνονται κατά ένα μήνα τα χρονικά διαστήματα και οι οριζόμενες προθεσμίες της διαδικασίας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

11) Νέες οργανικές θέσεις στο δημόσιο

Συνιστώνται στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης 31 οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού

Πηγή: capital

Τα σχόλια είναι κλειστά.