Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 56 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2021.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα (3) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα αιτήματα του Tμήματος Οδοποιίας της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου.

4. Aναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2021 για την είσπραξη της χρηματοδότησης για τις σχολικές καθαρίστριες και για την αποκατάσταση-συντήρηση Βυζαντινού- Ενετικού Τείχους.
5. Έγκριση αναμόρφωσης οικονομικού προϋπολογισμού 2021 του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

6. Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 496/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
7. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.195/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

8. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.273/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
9. Παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για τον προσδιορισμό, μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της αξίας τμημάτων γης που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.2882/2001.
10. Έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» έτους 2021-2022 του Δήμου Ηρακλείου.

11. Έγκριση της μελέτης προεκτίμησης αμοιβής και των τευχών δημοπράτησης της μελέτης του υποέργου 10 : «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης» της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075(ΟΠΣ5035058) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητάς «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων , της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της ΑΤ11 Πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας(προσεισμικός έλεγχος)».

13. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου».
14. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης σε δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους στα όρια του Δήμου Ηρακλείου καθώς και παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης πιτυοκάμπης».
15. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Τόνερ-Μελάνια-Drum των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021».
16. ΄Εγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλη & φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών – Τμημάτων και Δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου».

17. ΄Εγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών- τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».
18. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου οικονομικών προσφορών για την προμήθεια οχήματος συλλογής απορριμμάτων χωρητικότητας 2,5 m3 του Δήμου Ηρακλείου.

19. ΄Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
20. Έγκριση 1ου πρακτικού : Hλεκτρονική αποσφράγιση-αξιολόγηση προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών – Τμήμα 2», Δήμου Ηρακλείου.

21. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

22. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».
23. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης».
24. Έγκριση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ».

25. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου».
26. Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου».

27. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ».
28. Χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ.132722/31.12.2019 (σε ορθή επανάληψη 23.07.2020) σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπαιδευτικές-Τουριστικές ξεναγήσεις στην παλιά Πόλη για μαθητές και επισκέπτες για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

29. Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».
30. Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

31. Τροποποίηση σύμβασης -2η παράταση της διάρκειας της και του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών για την σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 4G» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με ακρωνύμιο «ΕcorouTs» (ΟΠΣ 5031339) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».
32. Έγκριση παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο « Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων» με την εταιρεία Q-CERT ΕΠΕ.

33. Διαπίστωση επάρκειας ή μη, επανορθωτικών μέτρων του Οικονομικού φορέα «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

34. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης με σκοπό την εκπόνηση έρευνας εκτίμησης αναγκών και κοινωνικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της συνοικίας των Δειλινών.
35. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ακαδημίας Αθηνών – Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας.

36. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΞΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΔΗΣ, Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ» Δήμου Ηρακλείου.

37. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.138».
38. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α του Ν.4412/2016.
39. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

40. Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο « ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».

41. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : « Διαμόρφωση τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων έως την συμβολή της με τις οδούς Μιχελιδάκη και Βουρβάχων».
42. Αίτηση αντικατάστασης μέλους επιτροπής λόγω συνταξιοδότησης.
43. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 472/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου κ. Χατζηγιαννάκη Κωνσταντίνου του Κυριάκου εμβαδού 76,97 μ2, στα Ο.Τ.1850 & 1899 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» Δήμου Ηρακλείου.

44. Εξέταση αιτήσεων που αφορούν λογαριασμούς άρδευσης βάσει της απόφασης 1/2021 του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Μύρωνος.
45. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών του κ. Βαρδαβά Εμμανουήλ διότι δεν ανευρέθησαν στοιχεία επίδοσης.
46. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 20-6414.001 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει».
47. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α.20-7135.012 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού».
48. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία του κ. Στρατάκη Δημητρίου.

49. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία του κ. Μαυρή Ευάγγελου.

50. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία του κ. Ρουσάκη Ιωάννη.
51. Λήψη απόφασης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού για ανεξόφλητα τιμολόγια του κ. Εμμ. Λιακάκη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση του προγράμματος LIGEGRIN.

52. Διορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου για την υπογραφή σύμβασης Internet Banking με την Παγκρήτια Τράπεζα.
53. ΄Εγκριση τροποποίησης ομάδας έργου, για την πράξη με τίτλο : Koινές Δράσεις για τη δημιουργία «Πράσινων»-Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές- ΕCORouts, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ιnterreg V-A Eλλάδα- Κύπρος.

54. Τροποποίηση και 2η παράταση διάρκειας της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με ακρωνύμιο ΕCORouts, του Ευρωπαικού Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V-A Eλλάδα- Κύπρος.
55. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021».

56. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007.

Τα σχόλια είναι κλειστά.